Systemsyn

Paradigmskiftet vi står inför

Stockholm 19 april 2016


Hur fungerar en styrning som baseras på helheten istället för delarna?

Går det att höja hela systemets prestation?

Hur arbetar de som kommit längst?

Välkommen till en dag med fördjupande kunskap och förståelse kring vad systemtänkande innebär för våra verksamheter.

Vi kommer att bearbeta området från ett teoretiskt perspektiv, titta på praktiska metoder och framförallt lära av de verksamheter som gått från potential till fungerande verklighet.

Som avslutning binds erfarenheterna ihop med ett summerande svar på frågan ”Hur?”.

Agenda

09.00 Morgonkaffe


09.30 Inledning med moderator Pia Anhede

Pia Anhede från Revere är dagens moderator. Hon har mer än 20 års erfarenhet av att stödja lean-implementeringar i organisationer från offentlig sektor, sjukvård, servicesektorn och industrin.

Pia Anhede


09.35 Systemsynens kärna och förutsättningarna för effektiv styrning

Lars Stigendal har ca 40 års erfarenhet av styrning, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och kvalitetsarbete inom framförallt statliga myndigheter.

Han är författare till flera rapporter, till exempel ”Lean och systemsyn i stat och kommun” och ”Effektiv styrning – en rapport om system- och processbaserad styrning i offentlig sektor”.

Lars har varit verksam bland annat vid dåvarande Riksskatteverket under Skatteförvaltningens resa mot att bli en modern servicemyndighet. Han har även arbetat vid Statens Kvalitets- och kompetensråd samt Verket för förvaltningsutveckling och medverkat i utredningar åt bland annat Finansdepartementet och Innovationsrådet i frågor som rör styrning och utveckling av offentlig verksamhet. Han utbildar nu också kommuner som vill utveckla och effektivisera sina olika verksamheter.

Under detta första pass kommer Lars att ta upp följande frågeställningar:

 • Vad är problemet med vårt sätt att styra i dag och varför behövs det ett annat sätt att tänka när det gäller hur vi utformar styrningen i offentlig sektor?
 • Effekter av nuvarande styrning i form av bland annat fel fokus i verksamheten samt onödiga kostnader som inte syns i våra uppföljningssystem och som därmed är osynliga för ledningen.
 • Hur ser en mera ändamålsenlig styrning ut som ökar både effektivitet och kvalitet i våra verksamheter?

Lars fortsätter senare under dagen med att summera erfarenheter av att implementera systemsyn.

Lars Stigendal


10.35 Paus 15 minuter med kaffe och frukt


10.50 Så fungerar Vanguard-metoden – John Seddons praktiska tillämpning av systemsyn

Vanguard grundades av John Seddon, organisationspsykolog och managementkonsult och senare professor vid universitetet i Cardiff. Tidigt i sin karriär, utförde John studier om varför så många förändringsprogram misslyckades. Kunskapen från dessa studier ledde till utvecklingen av Vanguardmetoden som är en kombination av systemtänkande – hur arbetet fungerar – samt interventionsteori – hur man förändrar arbetet. Vanguardmetoden är en specifik tillämpning av systemtänkande med syfte att förändra serviceorganisationer.

Vanguardmetoden ses ofta som kontroversiell eftersom den utmanar många moderna ledarskapskonventioner. På denna session kommer Patrik Öhman att dela hur du använder metoden i praktiken:

 • Att lära sig att se på ett nytt sätt börjar med att ta ett annat perspektiv.
 • Hur studerar du ett system, utifrån kundens perspektiv i praktiken?
 • Förutsättningar för en framgångsrik förändring.
 • Hur använder du Vanguardmetoden i olika typer av system?

Patrik Öhman är konsult på Vanguard i Skandinavien och stöttar serviceorganisationer att ställa om till systemtänkande. Han var tidigare utvecklingsledare för Bromölla kommuns pionjärarbete med Vanguardmetoden i Sverige.

Patrik Öhman


11.45 Lunch


12.45 Vanguard-metoden i praktiken – lärdomar från Odense kommun

Odense kommun i Danmark har etablerat ett fungerande arbete enligt Vanguard-metoden inom det som kallas sjukpenningområdet. Bakgrunden var att en grupp ledare och verksamhetsutvecklare såg att förbättringsmetoderna som de använde utlovade starka effekter i business casen och budgeten, men i verkligheten uteblev resultaten.

Peter Hansen Petersen är verksamhetsutvecklare på Odense kommun och arbetar med förändringen. Han kommer att visa

 • Hur de har lyckats med att i grunden förändra arbetssätten för utvecklingsarbetet.
 • Vilka dramatiska resultat de uppnått, trots många tidigare satsningar på optimeringar, leanprojekt, reformer och it-lösningar.
 • Vilka utmaningar som skapas när systemperspektivet utmanar den traditionella förståelsen av vad själva arbetet innebär och hur förbättring kan drivas.
 • Erfarenheterna av att sprida förståelsen för systemtänkande inom hela organisationen.

Idag har kommunen påbörjat eller genomfört flera interventioner med hjälp av Vanguard-metoden, till exempel inom bygg- och anläggning, administrativa tjänster, IT samt barnomsorgen. 

Peter Hansen Petersen


13.30 Paus 5 minuter


13.35 Systemsyn i praktiken – lärdomar från Sundsvalls kommun

Sundsvalls socialförvaltning anammade tidigt lean som verksamhetsstrategi. Men en utvärdering visade att den befintliga styrningen och sättet att leda inte gav rätt stöd för att kunna lyckas.

Därför genomförde de en pilotstudie 2012 kallad ”Skönsmomodellen” för att prova vad ett systembaserat arbetssätt skulle leda till. Piloten fick stor nationell uppmärksamhet och under 2014-2015 har Skönsmomodellen genomförts i hela Sundsvalls hemtjänst.

Åsa Swan är verksamhetsutvecklare på Sundsvalls kommun och projektledare för införandet av ”Skönsmomodellen”. Hon kommer att dela lärdomar och resultat av att införa systemsyn i en hel verksamhet.

 • Utgångspunkten: Ta reda på vad som är viktigt för kunderna. Bättre kontinuitet och ökad trygghet!
 • Hur får man ett system som bygger på tillit och tilltro till medarbetarna att fungera?
 • Hur skapar man förutsättningar för att tillgodose brukarnas individuella behov och önskemål i varje omsorgsmöte? Hur hanteras variationen?
 • Hur ser de förändrade sätten att utöva ledarskap och styrning ut?

Åsa Swan


14.20 Eftermiddagskaffe


14.45 Systemsyn i praktiken – lärdomar från Försäkringskassan

Försäkringskassan genomför en stor förändring som innebär ett paradigmskifte för hela verksamheten. De har lämnat det gamla ”inifrån och ut”-tänkandet och antar allt tydligare kundens eget fokus. Som första myndighet har de organiserat verksamheten efter kundernas olika livssituationer. Samtidigt pågår en förändring mot systembaserad styrning, med nya chefsroller och en förändrad ekonomisk styrning.

Stefan Blom är idag övergripande leankoordinator på Försäkringskassan med ansvar att samordna och koordinera Försäkringskassans införande av lean och systemsyn. Stefan har över 20 års erfarenhet av ledning och styrning inom tjänstesektor på bolag som Telia, EDS och EDB.

Stefan kommer att dela erfarenheter som:

 • Försäkringskassans resa från ”command & control” till systemsynsätt. Så har vi övergripande drivit förändring av systemfaktorerna i vår verksamhet för att få systemet att prestera bättre.
 • Från pinnskräck till systembaserad styrning. Så ser den nya chefsrollen ut på Försäkringskassan. Och så tränar vi controllern i systembaserad styrning.
 • Så analyserar och minskar vi onödig efterfrågan för att skapa förbättringar i hela systemet.

Stefan Blom


15.40 Paus 5 minuter


15.45 Hur lyckas man implementera systemsyn?

Vi avslutar dagen med en paneldiskussion där dagens föreläsare tillsammans och i dialog med seminariedeltagarna reflekterar över denna svåra fråga.

Lars Stigendal inleder diskussionen genom att ta upp sina erfarenheter av problem med och förutsättningar för att i offentlig sektor få till stånd det förändrade sätt att tänka som systemsynsättet innebär.


16.45 Avslutning

Praktisk information

Datum och tid: 19 april 2016 kl 09.30-16.45. Kaffe från kl 09.00.

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14 i centrala Stockholm.

Pris: 5800 kr om du bokar senast 29 januari 2016. 6800 kr om du bokar efter 29 januari. Alla priser är exklusive moms 25%.

Mer information: Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, +46707952929.

Boka nu

Beställningen faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.


Förnamn


Efternamn


E-post


Mobil / telefon


Befattning


Organisation / företag


Fakturaadress


Fakturareferens / inköpsorder
(Ställ ut inköpsordern till Lean Competence Sweden AB, Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg)


Särskild kost / allergier


Kommentarer / övrig info


Genom att boka godkänner jag villkoren (länken öppnas i nytt fönster)